شرکت آرام پیما قرن-آسانسور سلطانی

فرم اطلاعات مورد نیاز برای آماده سازی قرارداد فروش و یا نصب آسانسور کششی

  • (بازرس شرکت پس از بازدید، این ابعاد را مشخص میکند)

  • مشخصات فني آسانسور کششي

  • نوع تابلو فرمان

  • نوع تزیئنات کابین